Lovna sezona 2011/12

IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM ZA
PERIOD APRIL 2011. – APRIL 2012. GODINE

Sve aktivnosti u lovištu u narednom periodu usmjeriti na uzgoju i zaštiti divljači u cilju povećanja brojnog stanja lovostajem zaštićenih vrsta (zeca, srneče divljači, divljih svinja) kako bi došli do brojnog stanja predviđenog kapacitetom lovišta za određenu vrstu divljači. Posebno posvetiti pažnju za obezbjeđivanje mira u lovištu o proljetnim mjesecima kada se vrši reprodukcija pomenutih vrsta divljači.
U tom kontekstu redovno vršiti akcije na uništavanju predatora i štetočina koje ugrožavaju opstanak i reprodukciju divljači. Tokom cijele godine iznositi hranu i vršiti prehranu divljači posebno u revirima gdje obitava srneća divljač, divlja svinja i zec. Za pomenute svrhe nabaviti 3000 kg kukuruza i 300 kg soli.
Kontinuirano raditi na popravci i održavanju postojećih hranilišta i solila i iznošenju hrane u ista.
U toku ove lovne godine izgraditi 6 novih hranilišta za kukuruz u klipu, gdje će svaka sekcija imati obavezu izgradnje jednog hranilišta, te 5 hranilišta za zrnastu hranu (od PVC cijevi) u revirima koje će odrediti Komisija za provedbu plana gospodarenja lovištem na čelu sa Glavnim lovovođom.
U skladu sa finansijskim mogućnostima u cilju poboljšanja uvjeta za boravak divljači u određenim revirima planirati da se zasije ukupno oko 20 dunuma kukuruza i drugih žitarica u revirima gdje boravi divlja svinja, zec i srneća divljač kako bi se obezbijedilo dodatno hranjenje divljači, omogućilo njeno zadržavanje u tim revirima i umanjile štete na privatnim poljoprivrednim dobrima.
Poduzeti sve potrebne radnje kako bi u ovoj lovnoj godini nabavili i pustili u lovište 100 primjeraka zečje divljači. Prije puštanja zeca u lovište izvršiti akcije na čišćenju terena od štetočina u kojima će biti pušten zec, a potom obezbijediti stalne patrole u cilju čuvanja i praćenja pomenute divljači . Održavati postojeće zasijane kulture čičoke na površini od oko 30 dunuma i za prihranu iste obezbijediti potrebne količine vještačkog gnojiva.
Stalno raditi na edukaciji i osposobljavanju novih kadrova za stručni rad i realizaciju planiranih aktivnosti. Kontinuirano raditi na čuvanju lovišta i suzbijanju krivolova usa određenom lovočuvarskom službom kao i volonterskim patrolama.
Po završetku lovne sezone planirati i izvršiti akcije na prebrojavanju divljači tokom mjeseca marta prema uputama koje je propisalo Federalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kako bi se za narednu lovnu godinu mogao planirati odstrel pojedinih vrsta divljači odnosno izvršiti zabrana ugroženih.
Voditi svu stručnu i drugu evidenciju aktivnosti Udruženja prema zakonskim odredbama sa akcentom na aktivnostima uzgoja i zaštite divljači. Planirati kinološku smotru pasa za ocjenjivanje istih kao i aktivnosti na pelcovanju kerova prije početka lovne sezone.
Uspostaviti kvalitetnu saradnju sa stručnom službom SLOuBiH u cilju pravilnog vođenja evidencije propisane zakonskim odredbama.
Svi lovci se moraju strogo pridržavati određenih termina i revira za obuku mladih pasa , kako se obezbjedio adekvatan mir u lovištu za divljač.
Za lovnu 2011/2012. godinu predlažem da otvorenje lovne sezone kao i trajanje iste se provede u skladu sa proljetnim prebrojavanjem divljači, Zakonom o lovsvu FBiH, podzakonskim aktima te Statutom LD “SRNDAĆ-VISOKO” Visoko i Pravilnikom o izvršenju lova sa prijedlogom da:

1.
Lov na srndaća dozvoliti od 05.06./06.06.2011. godine Lov na srndaća traje do 30.09.2011. (odstrel 2 primjerka) Planirati samo uzgojni odstrel i eventualno sanitarni odstrel. U slučaju ranijeg ispunjenja fonda planiranog odstrela srndaća lov na ovu divljač se obustavlja.

2. Lov na golubove dozvoliti od 01.08.2011. godine Lov na golubove traje do 31.01.2012. godine
3. Lov na grlicu dozvoliti od 01.08.2011. godine Lov na grlicu traje do 31.01.2012. godine
4. Lov na divlje patke dozvoliti od 01.09.2011. godine Lov na divlje patke traje do 01.03.2012. godine.
5. Lov na divlje guske dozvoliti od 01.09.2011. godine Lov na divlje guske traje do 31.01.2012. godine.
6. Lov na zeca dozvoliti od 02.10.2011. godine do 27.11.2011. godine (odstrel zeca 25 primjeraka) U slučaju ranijeg ispunjenja fonda planiranog odstrela zeca lov na ovu divljač se obustavlja.
7. Lov na lisicu dozvoliti od 02.10.2011. godine do 29.02.2012. godine
8. Lov na kunu bjelicu dozvoliti od 02.10.2011. godine do 29.02.2012. godine
9. Lov na kunu zlaticu dozvoliti od 06.11.2011. godine do 31.01.2012. godine
10. Lov na divlje svinje dozvoliti od 04.12.2011. godine. (odstrel 38 primjeraka) Lov traje do 25.12.2011.godine na krmaču i prase, a do 29.02.2012. na vepra i nazime. U slučaju ranijeg ispunjenja fonda planiranog odstrela divljih svinja lov na ovu divljač se obustavlja.
11. Lov na vuka dozvoliti od 01.07.2011. godine (odstrel 2 primjerka) Lov traje do 29.02.2012.godine na ženku i mlade, a do 30.06.2012. na mužjaka.
U slučaju ranijeg ispunjenja fonda planiranog odstrela vuka lov na ovu divljač se obustavlja. Vuk je divljač koja se povremeno nalazi u lovištu, a dolazi sa područja Vareša i Kaknja

Lov će se izvršavati samo nedjeljom i državnim praznicima BiH uz prethodnu najavu i izdatom odobrenju Glavnog lovovođe. Divlja patka i divlja guska može se loviti četvrtkom, subotom i nedjeljom.
U toku lovne sezone na nisku divljač organizirati obavezne patrolne lovove u lovištima Kondžila, Vranjače i Kralupa (Ćifluk-Ćatići) za koja će Glavni lovovođa napraviti rasporede po sekcijama i grupama.
Ukoliko dođe do šteta na poljoprivrednim usjevima od strane divljih svinja u našim lovištima organizirati lov u skladu sa Zakonom o lovstvu FBiH.
Ako dođe do pojave neke vrste divljači u našim lovištima koja nije planirana ovim planom gospodarenja i utvrdi se da lovište kojim gospodari LD “SRNDAĆ-VISOKO” Visoko nije uzgojno područje te vrste divljači kao što je medvjed, u skladu sa Zakonom o lovstvu FBiH organizirati odstrel pomenute divljači.
U skladu sa Statutom Udruženja odobriti Upravnom odboru, ukoliko dođe do pojave velikog broja divljih svinja, da može povećati kvotu planiranog odstrela za još maksimalno 10 primjeraka. Izvršiti postavljanje uništenih tabli za obilježavanje granica lovišta na mjestima gdje su uklonjene ili uništene.
Prilikom izvođenja akcija na uništavanju štetočina, najave za lov kao i samog izvršenja lova u svemu se pridržavati Zakona o lovstvu FBiH, podzakonskih akata, Statuta Udruženja i Pravilnika o načinu izvršenja lova.

U Visokom, 28.03.2011. godine

KOMISIJA ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA
GLAVNI LOVOVOĐA, Čurt Mirsad